Riktlinjer

Stockholms universitets riktlinjer och mallar

1. Läs först igenom själva grunden, Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU)

2. Läs sedan din fakultets riktlinjer

3. Din institution kan ha ytterligare kriterier för lärare t ex vid utlysning av tjänster.

Pedagogisk meritportfölj vid SU representeras av ansökningsmallens del 4 Pedagogiska meriter

4.1 Pedagogisk egenreflektion Redovisningen av dina pedagogiska meriter ska klargöra vad som gjorts, hur detta gjordes, varför man gjort just så och vad det gav för resultat. Redovisa den pedagogiska grundsyn du utgår ifrån och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten, t.ex. genom kurshandledningar, lektionsplaneringar, övningar och examinationsuppgifter. Kommentar: Här kan du se att vid Stockholms universitet vävs den pedagogiska grundsynen och konkreta exempel ihop. Kom ihåg att själva grundsynen och exemplen måste hänga ihop. Du kan inte skriva att du har en speciell grundsyn och sedan undervisar du på ett helt annat sätt. Vanligtvis så refererar man till högskolepedagogisk teori om lärande. För vem, vad, hur, varför och resultat är klassiska didaktiska frågor att besvara.

4.2 Undervisningserfarenhet Beskriv din undervisningserfarenhet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och inom fort- och vidareutbildning. För namngivna kurser ange: omfattning, nivå och din roll under kursen. Kommentar: Detta är ofta en kvantitativ sammanställning men då du skriver om din undervisning som exempel så besvara gärna didaktiska frågor som: för vem, vad, hur, varför samt ange resultat. Fundera även över framtida utveckling. 

4.3 Handledarerfarenhet – Inom utbildning på grund- och avancerad nivå: ange antalet handledda examensarbeten. – Inom utbildning på forskarnivå: ange den forskarstuderandes namn, antagningsår och eventuellt examensår. Ange om din roll varit/är som huvudhandledare eller biträdande handledare. Kommentar: Detta är ofta en kvantitativ sammanställning men då du skriver om din handledning som exempel så besvara gärna didaktiska frågor som: för vem, vad, hur, varför samt ange resultat. Fundera även över framtida utveckling.

 

a4.4 Högskolepedagogisk utbildning Ange högskolepedagogiska kurser och eventuell handledarutbildning med tidpunkt och omfattning. Bifoga kopia av bevis avseende genomgångna högskolepedagogiska kurser. Kommentar: Idag är det 15 hp i högskolepedagogik som gäller om inte något undantag angivits.

4.5 Kursutveckling och utbildningsadministration Beskriv, med exempel och eventuell dokumentation, hur du arbetat med utveckling av kurser. Beskriv exempelvis hur du har använt kursutvärderingar i ditt kursutvecklingsarbete. Ange om du haft uppdrag som t.ex. studierektor och studievägledare. Kommentar: Det är viktigt att inte bara beskriva att detta gjorts utan också reflektera över varför och hur! 

4.6 Pedagogiska arbeten och läromedel Lista böcker, artiklar, kompendier eller annat kursmaterial som du framställt. Ange form, nivå, omfattning och betydelse för undervisningen. Kommentar: Har du publicerat någon rapport eller artikel som berör universitetsstudenterns lärande så är det meriterande. 

Glöm inte bort den digitala delen. Har du skapat några digitala stöd, undervisat med hjälp av informationsteknik eller utvecklat digitala lärobjekt för att stötta studenters lärande? 

4.7 Pedagogiska utmärkelser och priser Kommentar: Till exempel pris som Årets lärare

4.8 Övriga pedagogiska meriter Ange exempelvis lärarutbildning och deltagande i pedagogiska konferenser, seminarier och projekt. Skriftliga intyg, från exempelvis prefekt eller studierektor, bifogas. Kommentar: Exempelvis om du presenterat på Stockholms universitets interna högskolepedagogisk konferens, bedrivit ett pedagogiskt utvecklingsprojekt eller varit Pedagogisk ambassadör. 

 

10. BILAGOR (intyg) Bifoga kopior av relevanta intyg. Kommentar: Glöm inte att regelbundet samla in eviden på din verksamhet! Då har du intyg på din pedagogiska skicklighet. På samma sätt är det bra om du regelbundet skriver fram olika undervisningsexempel så finns de när du söker befordran eller tjänst.

Kompletterande anvisningar för sökande inom ett visst område förekommer. Var uppmärksam på aktuella mallar och riktlinjer så du inte missar något.

Eftersom en pedagogisk meritportfölj är något mer än en CV så behöver du skriva fram kvalitativa texter kring din pedagogiska grundsyn och konkreta exempel från din lärargärning. En portfölj används för att visa utvalda delar av ditt professionella arbete, ge en allsidig bild av dig som lärare. Olika typer av evidens t ex arbetsmaterial, intyg från chefer och kollegor, studenters värderinger, pedagogiska utbildningar och kvalitativa, reflekterande texter behöver finnas med.

OBS! SAMLA EVIDENS KONTINUERLIGT UNDER DIN LÄRARGÄRNING! Det är oftast här lärarna får problem då de inte kan visa upp vad de gjort. 

Resurser