Skriv fram och reflektera över undervisningsexempel

Vid vissa universitet vill man att pedagogisk grundsyn och undervisningsexempel skrivs fram separat, vid andra önskas en sammanskrivning. Även om du skriver fram ett gemensamt dokument så behöver du samla och uppdatera din samlingsportfölj kontinuerligt. När du har något intressant exempel så skriv om det. Passa på att samla evidens som styrker ditt exempel! På detta sätt utvecklas du själv som universitetslärare, din undervisning samtidigt som du får goda exempel att ta med vid behov. Konkreta exempel kan utgå från en mängd olika erfarenheter. Det kan vara en metod du använt till kursplanering från idé till färdig kurs, uppdrag som innefattar större pedagogiskt ansvar, effekter av pedagogisk utbildning mm. Här följer några exempel på frågor samt olika sätt att utgå från när du skriver fram, fördjupar och analyserar din egen undervisningspraktik.

Ett konkret exempel som du kan skriva fram gäller undervisningsplanering. Reflektera över hur du går tillväga då du planerar din undervisning, vilka faktorer du tar hänsyn till mm. Att beskriva din egen utveckling är också intressant. Här kan du t ex skriva om din utveckling som lärare från första anställningen tills nu. Andra utvecklingsperspektiv kan vara hur du utvecklats inom specifika områden t ex som föreläsare, seminarieledare.

Olika undervisningsmetoder är intressanta konkreta exempel. Reflektera över hur du undervisar vid t ex ett seminarium eller en laboration från start till slut. Vilka undervisningmetoder föredrar du? Motivera! Du kan också fundera över i vilka sammanhang vissa metoder fungerar och varför de inte är lika funktionella i andra. Arbetar du med metodutveckling eller ämnesdidaktisk utveckling? Arbetar du med informationsteknik i undervisningen? Vad gör du? Hur arbetar du? Motivera och beskriv vad du vill förändra. När det gäller handledning av uppsatser eller doktorander så kan du skriva om planering och genomförande. Fundera över vilka konsekvenser dina metoder får för doktoranderna?  

 

Kunskap, själva innehållet, reflektera över hur studenter lär sig och vilken kunskap de får genom din undervisning. Du kan också skriva fram vilket innehåll du väljer till studenter samt fundera över valet och det som valts bort.

Produktion av undervisningsmaterial är en viktig del av en lärares vardag. Har du skrivit något läromedel för att underlätta lärandet för studenterna? Det kan vara en PM, en pedagogisk studiehandledning, produktion av något lärobjekt.

Pedagogiskt ledarskap är kvalificerande. Fundera över vilken ämnesdidaktisk utveckling du hjälpt till med, kursutveckling där du varit drivande eller reflektera över pedagogiska ledarskapsadministrativa uppdrag du haft.

 

 

Läs mer:

  • Fenstermacher, G. & Soltis, J (2009). Approaches to Teaching. New York: Teachers’ College Press.
  • Pettersen, R. (2008). Sju principer för lärande och undervisning. i: Kvalitetslärande i högre utbildning. Introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik. Lund: Studentlitteratur.
  • Trigwell, K. & Shale, S. (2004). Student learning and the scholarship of university teaching. Studies in higher education, 29: 523 – 536.

Tänk som en forskare

Ett sätt att skriva fram utbildningsexempel är att tänka på det utifrån dina kunskaper som forskare. Reflektera över hur du planerade utbildningen. Fortsätt att beskriva hur du gick tillväga metodiskt samt undervisningens resultat. Analysera sedan exemplet och fundera över framtida utveckling.

Introduktion/Bakgrund – Metod – Resultat – Analys – Diskussion/Sammanfattning – Framtida utveckling

Läs mer om undervisningsexempel i Katarina Winkas och Åsa Ryegårds bok: Winka, K. & Ryegård, Å. (2019). Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. (2 uppl.) Studentlitteratur AB.

En teckenserie som reflektionsverktyg

Annika Käck, pedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet, har utvecklat en sekvens som kan användas då du vill reflektera över din undervisningspraktik.  

Starta en loggbok, gärna digital, där du utvecklar din reflekterande undervisning. Utgå från ett konkret undervisningstillfälle. Det kan vara ett seminarium, en föreläsning, en laboration etc. Skriv ner dina reflektioner under varje tecken, eller de tecken som känns mest relevanta för tillfället. På detta sätt breddar och fördjupar du din kritiska reflektion. Förankra resonemangen i pedagogiska teorier genom att läsa relevant litteratur och forskning. 

Fortsätt med loggboken. Över tid kommer du att kunna jämföra din undervisning med tidigare loggboksanteckningar och därmed se din utveckling. Du kan systematisera detta och se hur enstaka undervisningsmetoder, handledningstillfällen mm utvecklar sig över tid. Du kan också utveckla din kurs genom att kontinuerligt föra logg. Det är lätt att komma ihåg + – ! ? = > och skriva ner sina tankar vid olika tillfällen. 

Fundera över:

+   Vad upplevde du som positivt, gynnsamt, konstruktivt, värdefullt mm vid undervisningstillfället?

–    Vilka negativa och ogynnsamma faktorer fanns med? Motivera och fördjupa ditt resonemang.

!   Fick du någon gång en aha-upplevelse? Det kan vara både någon positiv eller negativ upplevelse.

?   Vilka frågor väcktes hos dig när du undervisade? Hände något du behöver fundera över?

=   Undervisningens resultat. Är du nöjd?

>   Vilka framtida förändringar vill du genomföra? Hur vill du utveckla undervisningen?