Pedagogisk grundsyn

Den pedagogiska grundsynen representeras av de värderingar, uppfattningar och erfarenheter som ligger till grund för ditt arbete som lärare. 

En reflekterad pedagogisk grundsyn efterfrågas av de flesta lärosäten både i Sverige och internationellt. Det handlar om vilka värderingar du som universitetslärare bär med dig och som påverkar sättet att undervisa samt bemötandet av studenterna. Du förväntas beskriva vilka utgångspunkter, mål och ramar som påverkar din lärargärning. Frågor som du kan ställa dig själv är till exempel: Hur ser jag på kunskap, utbildning och kunskapsutveckling? Hur ser jag på exempelvis jämställdhet, genus och likabehandling i undervisningssammanhang? Ett viktigt perspektiv är din egen utveckling som lärare, handledare och forskningshandledare. Genom att till exempel beskriva din utveckling, peka ut eventuella utvecklingsbehov och sätta upp framtida mål kan du visa upp pedagogisk skicklighet. Underbygg din grundsyn genom att referera till relevant högskolepedagogisk teori och litteratur. Referera gärna till pedagogisk teori om lärande samt forskning. Tänk på att det inte är någon pedagogisk uppsats utan att det är du själv och dina egna reflektioner som ska stå i centrum.

Resurser